Thông báo về chuyên cần

2020-11-02 08:40:03Nguồn:NovelTokDanh sách thông báo>

Kế hoạch chuyên cần:

Kế hoạch chuyên cần của NovelTok cam kết mang lại lợi ích phong phú cho các tác giả và cung cấp một bến cảng yên tâm cho mỗi tác giả chăm chỉ; sáng tác là một quá trình tích lũy, và siêng năng là một yếu tố không thể thiếu được, tích lũy nhiều mới có thể tạo lên giá trị lớn. 

Đối tượng kế hoạch chuyên cần: 

 Tất cả các tác giả ký hợp đồng độc quyền với NovelTok. 

Kỳ thống kê chuyên cần: Mỗi tháng (0:00 ngày mùng 1 mỗi tháng đến 23:59 vào ngày cuối cùng của tháng) 

Yêu cầu chuyên cần: 

 Cập nhật hàng ngày là ≥ 3.000 chữ, cập nhật hàng tháng là ≥ 100.000 chữ, và ngày nghỉ không nhiều hơn 3 ngày, ngày nghỉ liên tục không nhiều hơn 2 ngày, bạn sẽ có thể nhận được thưởng chuyên cần 600.000 VNĐ/tháng. 


Trong kỳ thống kê, số lượng chữ được cập nhật hàng ngày (0:00 ~ 23:59) của các tác phẩm đã ký hợp đồng đạt đến mức hàng tháng, và không vi phạm các yêu cầu liên quan, thì bạn nhận được thưởng chuyên cần. (Các lợi ích trên được tính theo tháng. Các tác phẩm phải là tác phẩm đã ký hợp đồng và không được đạo văn, viết lung tung, vi phạm luật pháp và quy định v.v)

NovelTok