Đã thanh toán nhuận bút lần thứ 4 của tháng 4

2020-04-22 11:31:14Nguồn:NovelTokDanh sách thông báo>

NovelTok duy trì nguyên tắc một lòng vì tác giả, và có chính sách nhuận bút linh hoạt đối với các tác giả. Các tác giả đã ký hợp đồng, viết đủ 20.000 chữ có thể gửi đề xuất thanh toán; sau khi đề xuất thanh toán 5 lần như vậy thì sẽ nhận nhuận bút cố định vào ngày 15 hằng tháng.

Đã thanh toán nhuận bút lần thứ 4 của tháng 4 năm 2020 vào ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Vui lòng kiểm tra và liên hệ với các biên tập viên kịp thời để tránh sự chậm trễ do thông tin ngân hàng không đầy đủ. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ NovelTok!


NovelTok