Hướng dẫn tác giả【Phải đọc】

2020-06-02 15:32:22Nguồn:NovelTokDanh sách thông báo>

Các tác giả thân mến, chào mừng bạn đã gia nhập:


IQuy trình đăng tác phẩm


1. Đăng trực tiếp tại Trung tâm Tác giả


Đăng nhập vào Trung tâm Tác giả -- Đăng ký bút danh -- Tạo tác phẩm -- Chính thức sáng tác -- Đủ 30.000 chữ đề xuất ký kết hợp đồng -- Được phân cho biên tập viên dựa theo số đuôi của tác giả -- Liên hệ với biên tập viên -- Trình đơn xin ký kết hợp đồng -- Đủ 30 – 40 chương được đề xuất thu phí -- Tác phẩm có thu phí -- Thu lợi nhuận.


2. Nộp bản thảo cho biên tập viên trong nội bộ


Nộp tác phẩm -- Biên tập viên thẩm duyệt -- Thông qua -- Đăng nhập Trung tâm Tác giả -- Đăng ký bút danh -- Tạo tác phẩm -- Chính thức sáng tác -- Đủ 10.000 chữ được đề xuất ký kết hợp đồng (cần cung cấp đầy đủ đề cương tác phẩm) -- Đủ 30 – 40 chương được đề xuất thu phí -- Tác phẩm có thu phí  -- Thu lợi nhuận.


3. Phương thức liên lạc với biên tập viên


IIXin làm Bìa

Sau khi tác phẩm được đăng tải, chúng tôi khuyến khích tác giả đăng tải bìa tự mình thiết kế.

Nếu tác giả không biết thiết kế bìa, sau khi tác phẩm đủ 10.000 chữ, có thể liên lạc với biên tập viên của mình để trình đơn xin làm bìa. Sau đó, biên tập viên sẽ chỉnh sửa và gửi tới phòng Kế hoạch và kinh doanh để thiết kế bìa.


IIILưu ý:


         Sau khi tạo tác phẩm,tác giả phải đăng tải lên chương,nếu không đăng lên chương biên tập viên sẽ không thẩm duyệt được.Vui lòng đăng tải lên  


          các chương chính thức sau khi tạo tác phẩm.


NovelTok